DM szakmai szótár

Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Info tv.).

 

Adatkezelő:

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Az adatkezelő rendelkezik az érintett hozzájárulásával.

 

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adatfeldolgozó:

az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Az adatkezelők – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – kötelesek bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, és a kapott nyilvántartási azonosítót (amely egy számsor) a későbbiekben a természetes személy érintettekkel folytatott kommunikáció során fel kell tüntetni. Ez a szám az adatkezelőt azonosítja.

 

Opt-in szabályozás:

Az opt-in szabályozás lényege, hogy csak azok számára küldhető reklámtartalmú üzenet, akik előzetesen hozzájárulásukat adták a feladó részére, hogy megkereshesse őket. Magyarországon jelenleg opt-in szabályozás van érvényben.

 

Duble opt-in:

Egy felhasználó csak abban az esetben kerül be egy adatbázisba, amennyiben ahhoz hozzájárulását adta, majd a regisztrációját meg is erősítette.

 

Opt-out szabályozás:

Amikor a jogszabályban megengedett esetekben hozzájárulás nélkül, hozzájárulás előzetes kérése nélkül íratunk fel valakit direkt marketing címlistára vagy küldünk reklám jellegű üzenetet, amelyről magában a levélben biztosítunk leiratkozási lehetőséget.

 

Reklámüzenet:

A törvény azt mondja, hogy minden olyan közlés, tájékoztatás reklámnak minősül, ami bármilyen termék vagy szolgáltatás vásárlására ösztönöz, akkor is, ha ez közvetett módon történik.

 

Hozzájárulás:

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. a hozzájárulás gyűjtésénél világosan tisztázni kell, hogy milyen célra fogjuk az adatokat felhasználni, mi az adatkezelés jogalapja, kik az adatkezelésre jogosult személyek, mi az adatkezelés időtartama és kik ismerhetik meg az adatokat.

Szabályozás magánszemély és cég esetében: a magánszemélyekre opt-in szabályozás érvényes, a nem természetes személyek (vállalkozások, egyesületek, intézmények stb.) – központi, kapcsolattartás céljából nyilvános helyen (cégnyilvántartásban, weboldalon stb.) feltüntetett – elektronikus elérhetőségére előzetes hozzájárulás nélkül is küldhető címzett reklámüzenet. A központi kapcsolattartásra feltüntetett elérhetőségek többnyire info@ kezdetű e-mail címek.

 

Hatóság:

A 2012. január 1. napjától hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felállította a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (Hatóság). A Hatóság hatósági jogköröket gyakorol, azaz a hatásköre nem kizárólag előzetes vizsgálatok lefolytatására, illetve felszólítás kiadására terjed ki, hanem adatvédelmi hatósági eljárást is indíthat, és az eljárás eredményeként jogkövetkezményeket állapíthat meg, így pl. elrendelheti a jogellenesen kezelt adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését, megtilthatja a további adatkezelést vagy adatfeldolgozást.

 

E-mail marketing:

a reklám üzenet ebben az esetben email formában jut el a célcsoporthoz. Ennek több eszköze lehet, ilyen például az elektronikus direkt-marketing, vagy a hírlevél.